Pirkimo sąlygos

1. SVARBI INFORMACIJA APIE UŽSAKYMO PASIRAŠYMĄ IR PRIĖMIMĄ
1.1 Užsakymas gali būti sudarytas naudojant bet kokį skaičių egzempliorių, kurių kiekvienas po pasirašymo tampa originalo dublikatu, o visi egzemplioriai kartu sudaro vieną (1) Užsakymą. Užsakymo parašų lapo siuntimas el. paštu (PDF, JPEG arba kitu sutartu formatu) yra laikomas tinkamu Užsakymo pasirašyto egzemplioriaus įteikimu. Jei taikomas kitas įteikimo būdas, nepažeidžiant sudaryto Užsakymo galiojimo, Pardavėjas ir „Vita“ po to vienas kitam pateikia šio originalo egzempliorių kuo greičiau, kai tik pagrįstai įmanoma.
1.2 Turėtumėte perskaityti šias Sąlygas prieš pasirašydami kitoje lapo pusėje ar kitaip sutikdami su Pirkimo užsakymu. Jei pasirašote Užsakymą tokio subjekto, kaip bendrovė, kurioje dirbate, vardu, jūs patvirtinate, kad turite teisinius įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus šio subjekto vardu.

 

2. „VITA“ IR PARDAVĖJO UŽSAKYMAS
2.1 Pirkimo užsakymas yra „Vita“ pasiūlymas įsigyti atitinkamų Prekių ir (arba) Paslaugų (priklausomai nuo konteksto) šiomis Sąlygomis.
2.2 Kai Pardavėjas priima Pirkimo užsakymą pagal 4.5 Sąlygą, Pardavėjas pateikia Prekes ir suteikia Pirkimo užsakyme nustatytas Paslaugas, o „Vita“ priima jas ir moka už jas, laikydamasi šių Sąlygų.

 

3. APIBRĖŽIMAI IR JŲ AIŠKINIMAS
3.1 Šiose Sąlygose šie žodžiai turi šias reikšmes:
„Kovos su vergija įstatymai“ turi 18.2.1 Sąlygoje nurodytą reikšmę.
„Sąlygos“ reiškia standartines pirkimo sąlygas, išdėstytas šiame dokumente ir (jei kontekstas nereikalauja kitaip) apima specialiąsias sąlygas bei sąlygas, dėl kurių „Vita“ ir Pardavėjas susitarė raštu, ir nuoroda į „Sąlygą“ turi būti aiškinama atitinkamai.
„Konfidenciali informacija“ reiškia visą informaciją, kurią viena (1) šalis atskleidžia kitai šaliai iki arba po Užsakymo dienos ir kuri nustatyta raštu kaip konfidenciali arba protingam asmeniui atrodo konfidenciali ir yra susijusi su šalies (arba tos šalies grupės nario) verslu, įskaitant jos gaminius, operacijas, procesus, kainodarą, planus ar ketinimus, pokyčius, receptus, komercines paslaptis, praktinę patirtį, dizaino teises, rinkos galimybes, darbuotojus, tiekėjus ir klientus, kurie tai atskleidžia, taip pat visus „Vita“ duomenis ir visą informaciją, gautą iš aukščiau paminėtų dalykų.
„Duomenų apsaugos teisės aktai“
reiškia galiojantį Europos Parlamento ir Tarybos (ES) bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 („Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“) ir (arba) kitus taikytinus duomenų apsaugos arba nacionalinius / federalinius ar valstijų / provincijų / emyratų privatumo teisės aktus, įskaitant, kai taikoma, įstatymus, įstatus, sprendimus, gaires, praktikos kodeksus, elgesio kodeksus ir duomenų apsaugos sertifikavimo mechanizmus, kuriuos laikas nuo laiko išleidžia teismai, institucijos ir kitos įstaigos.
„Pristatymo adresas“
reiškia adresą, apibūdintą kaip pristatymo adresą Pirkimo užsakyme, arba kitą adresą, dėl kurio „Vita“ ir Pardavėjas susitarė raštu.
„Užimtumo nuostatai“ reiškia Įgytų teisių direktyvą (Tarybos direktyvą 77/187/EEB) su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 98/50/EB, ir konsoliduotą Tarybos direktyva 2001/23/EB, kartu su vietiniais įstatyminiais dokumentais, įgyvendinančiais ir įteisinančiais šias direktyvas visose atitinkamose valstybėse, ir visais įstatymais arba reglamentais, turinčiais iš esmės panašų poveikį kaip ši direktyva, bet kurioje atitinkamoje valstybėje, numatančioje automatišką darbuotojų perkėlimą.
„Prekės“ reiškia prekes (įskaitant visas prekių dalis ar bet kurią jų dalį), aprašytas Pirkimo užsakyme.
„Geroji industrijos praktika“ reiškia tokio lygio įgūdžių, rūpestingumo ir apdairumo, atsargumo, efektyvumo, įžvalgumo ir savalaikiškumo įgyvendinimą, kokio tikimasi iš pirmaujančio prekių ir (arba) paslaugų, kurių pobūdis toks pats (arba) panašus į Prekių ir (arba) Paslaugų, tiekėjo (priklausomai nuo konteksto).
„Incoterms“ reiškia Tarptautinių prekybos rūmų tarptautines prekybos sąlygų aiškinimo taisykles, galiojančias Pirkimo užsakymo sudarymo dieną.
„Sąskaitų faktūrų išrašymo sąlygos“ reiškia Pirkimo užsakyme nurodytas sąskaitų faktūrų išrašymo sąlygas.
„Intelektinės nuosavybės teisių reikalavimas“ turi 12.1 sąlygoje nurodytą reikšmę.
„Užsakymas“ reiškia atitinkamą Pirkimo užsakymą ir šias Sąlygas.
„Užsakymo numeris“ reiškia Užsakymui suteiktą numerį, nurodytą Pirkimo užsakyme.
„Mokėjimo sąlygos“ reiškia bet kurias Pirkimo užsakyme nurodytas mokėjimo sąlygas, pagal kurias „Vita“ moka už Prekes ir (arba) Paslaugas (priklausomai nuo konteksto).
„Įvykdymo datos“ reiškia datas, jei jų yra, dėl kurių šalys susitarė ir kurios nurodytos Pirkimo užsakyme.
„Kaina“ reiškia kainą, nurodytą Prekių ir (arba) Paslaugų Pirkimo užsakyme.
„Pirkimo užsakymas“ reiškia „Vita“ pirkimo užsakymą, pridėtą prie šių Sąlygų, kuriame yra Užsakymo numeris, visos mokėjimo sąlygos ir įvykdymo datos, specialiosios sąlygos (jei taikytina) ir nurodomi išsamūs šalių duomenys.
„Gaunančioji šalis“ turi 16.3 sąlygoje nurodytą reikšmę.
„Atitinkamas duomenų valdytojas“ turi 16.9 sąlygoje nurodytą reikšmę.
„Atitinkamas duomenų tvarkytojas“ turi 16.9 sąlygoje nurodytą reikšmę.
„Pardavėjas“ reiškia asmenį, kuris tokiu įvardytas Pirkimo užsakyme.
„Pardavėjo personalas“ reiškia visus Pardavėjo darbuotojus, pareigūnus, personalą, kitus darbuotojus, atstovus, nepriklausomus rangovus, konsultantus ir subteikėjus, kurie kartais dalyvauja Pardavėjui tiekiant Prekes ir (arba) teikiant Paslaugas.
„Paslaugos“ reiškia paslaugas (jei jų yra), aprašytas Pirkimo užsakyme, ir laikoma, kad jos apima visą veiklą, funkcijas ir paslaugas, reikalingas tinkamai teikti papildomas ar įprastai įtraukiamas paslaugų dalis, ir bet kokią pagalbą, kurios „Vita“ gali pagrįstai reikalauti dėl Paslaugų teikimo.
„Specialiosios sąlygos“ reiškia visas sąlygas, dėl kurių „Vita“ ir Pardavėjas susitarė ir kurios nurodytos Pirkimo užsakyme bei taikomos santykiams tarp „Vita“ ir Pardavėjo.
„Specifikacija“ apima visus planus, brėžinius, duomenis ar kitą informaciją, susijusią su Prekėmis ir (arba) Paslaugomis, kurias „Vita“ teikia Pardavėjui arba dėl kurių „Vita“ susitarė raštu.
„Pagalbinis duomenų tvarkytojas“ turi 16.9.5.1 arba 16.9.5.2 sąlygoje nurodytą reikšmę, priklausomai nuo konteksto.
„Perkeliamas darbuotojas“ turi 13.1 sąlygoje nurodytą reikšmę.
„PVM“ reiškia pridėtinės vertės mokestį, nustatytą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Tarybos direktyvą (EB) 2006/112 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir nacionalinės teisės aktus, įgyvendinančius tą direktyvą ar bet kurią jos pirmtakę arba ją papildančią direktyvą, arba bet kokį panašų mokestį, kuris gali būti pakaitinis arba papildomas pridėtinės vertės mokesčiui, arba bet kokį pridėtinės vertės, pardavimo, apyvartos ar panašų mokestį, nustatytą valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos narė.
„Vita“ reiškia asmenį, kuris tokiu įvardytas Pirkimo užsakyme.
„Vita Materials“ turi 5.4 sąlygoje nurodytą reikšmę.
3.2 Bet kokia šiose Sąlygose esanti nuoroda į tam tikrą teisės aktą arba tam tikro teisės akto nuostatą laikoma nuoroda į tą konkretų teisės aktą, kuris buvo iš dalies pakeistas, atnaujintas ar jo galiojimas pratęstas atitinkamam laikui, ir apima visus galiojančius susijusius teisės aktus, kurie juo remiantis buvo sudaryti. Šių Sąlygų antraštės yra skirtos tik patogumui ir neturi įtakos jų aiškinimui.
3.3 Nuoroda į asmenį apima juridinio asmens statusą turinčius ir jo neturinčius asmenis.
3.4 Bet kuri frazė, prasidedanti žodžiais „įskaitant“, „apima“, „visų pirma“, ar bet kuri panaši frazė turi būti suprantama kaip aiškinamoji, o žodžiai, einantys po šių terminų, neriboja žodžių, esančių prieš tuos terminus, prasmės.
3.5 Nuorodos į „raštiškai“ ir „raštu“ apima susirašinėjimą el. paštu ir panašias patvarias komunikacijos priemones.
3.6 „Duomenų tvarkytojas“, „Duomenų subjektas“, „Tvarkyti/tvarkymas“ , „Asmens duomenys“ ir „Asmens duomenų pažeidimas“ turi tą pačią reikšmę, kuri apibrėžta duomenų apsaugos teisės aktuose.

 

4. PIRKIMO PAGRINDAS
4.1 Pirkimo užsakymas yra „Vita“ pasiūlymas pirkti Prekes ir (arba) įsigyti Paslaugas, kurioms taikomos šios Sąlygos.
4.2 Pirkimo užsakymas ir šios Sąlygos taikomi Užsakymui, išskyrus visas kitas sąlygas:
4.2.1 kai Pardavėjas siūlo ar siekia nustatyti ar įtraukti, net jei tos kitos sąlygos gali būti pateiktos vėlesniame dokumente arba jomis siekiama pašalinti arba pakeisti bet kurias joms prieštaraujančias Sąlygas; ir (arba)
4.2.2 kurias suponuoja prekyba, papročiai, praktika ar sandorių sudarymo būdas.
4.3 Pirkimo užsakymas nustoja galioti, jei Pardavėjas nepriima jo per septynias (7) dienas nuo Pirkimo užsakymo dienos.
4.4 Jokie Užsakymo pakeitimai nėra privalomi, jei dėl jų raštu nesusitarė „Vita“ ir Pardavėjo įgaliotieji atstovai.
4.5 Pirkimo užsakymas laikomas Pardavėjo priimtu ankstesniu iš šių atvejų:
4.5.1 Pardavėjui pasirašius šias Sąlygas (arba Pardavėjui išdavus bet kurį kitą rašytinį Pirkimo užsakymo sutikimą); arba
4.5.2 Pardavėjui atlikus bet kokį veiksmą, atitinkantį Pirkimo užsakymo įvykdymą,
ir tokiu atveju bei tokią dieną įsigalioja „Vita“ ir Pardavėjo užsakymas tiekti Prekes ir (arba) teikti Paslaugas pagal šias Sąlygas ir atitinkamą Pirkimo užsakymą.
4.6 Jei tarp šių Pirkimo užsakymo Sąlygų ir Specialiųjų sąlygų dalių yra prieštaravimų, dviprasmiškumo ar nenuoseklumo, Pardavėjas ir „Vita“ susitaria, kad Užsakymui tarp Pardavėjo ir „Vita“ taikomos bet kurios Specialiosios sąlygos. Visais kitais atvejais pirmenybė teikiama šių Sąlygų nuostatoms.

 

5. UŽSAKYMAS
5.1 Prekių ir (arba) Paslaugų kiekis, kokybė ir aprašymas, atsižvelgiant į šias Sąlygas, nurodomi Pirkimo užsakyme ir (arba) bet kurioje taikomoje Specifikacijoje, kurią „Vita“ pateikė Pardavėjui arba suderino raštu.
5.2 „Vita“ teisės pagal šias Sąlygas papildo įstatymų numatytas sąlygas, kurios „Vita“ naudai numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos 4 dalies 23 skyriaus 3 skirsnyje.
5.3 Bet kuri „Vita“ Pardavėjui pateikta arba specialiai Pardavėjo „Vita“ sukurta Specifikacija, susijusi su Užsakymu, kartu su autoriaus teisėmis, dizaino teisėmis ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, nurodytomis Specifikacijoje, yra išimtinė „Vita“ nuosavybė ir, atsižvelgiant į „Vita“ Užsakymo pateikimą, Pardavėjas suteikia (jei reikia, perleisdamas būsimas teises) visišką nuosavybės teisių garantiją „Vita“ visoms tokioms autoriaus teisėms, dizaino teisėms ir kitai intelektinei nuosavybei. Pardavėjas negali tokių Specifikacijų atskleisti trečiosioms šalims ar pats jas naudoti, išskyrus:
5.3.1 tiek, kiek tai yra arba tampa viešai žinoma ne dėl Pardavėjo kaltės;
5.3.2 kai to reikia šiam Užsakymui įvykdyti; arba
5.3.3 kai to reikalauja įstatymai.
5.4 Medžiagos, augalai, įranga, mašinos, įrankiai, dažai, formos, autorinės teisės, dizaino teisės ar bet kurios kitos formos intelektinės nuosavybės teisės į visus brėžinius, specifikacijas ir duomenis, kuriuos „Vita“ pateikė Pardavėjui arba kurie nėra pateikti, tačiau yra naudojami Pardavėjo konkrečiai Prekių („Vita Materials“) gamybai, visada yra ir išlieka „Vita“ išimtinė nuosavybė, tačiau Pardavėjas jas saugo savo rizika ir prižiūri bei išlaiko jų gerą būklę tol, kol jie grąžinami „Vita“, ir negali būti realizuojami kitaip, nei pagal „Vita“ rašytinius nurodymus, taip pat tokie daiktai negali būti naudojami kitaip, nei raštu leido „Vita“, arba kaip gali reikėti vykdant Užsakymą.
5.5 Pardavėjas laikosi visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su Prekių gamyba, pakuotėmis, pakavimu ir pristatymu ir (arba) Paslaugų teikimu.
5.6 Pardavėjas visada tiekia Prekes ir teikia Paslaugas bei vykdo kitus savo įsipareigojimus pagal Užsakymą, vadovaudamasis:
5.6.1 Užsakymu;
5.6.2 Gerąja industrijos praktika; ir
5.6.3 politika, procedūromis ir pagrįstais nurodymais, kuriuos retkarčiais „Vita“ pateikia Pardavėjui.
5.7 Pardavėjas neturi nepagrįstai atsisakyti „Vita“ prašymo patikrinti ir išbandyti Prekes gaminant, perdirbant ar sandėliuojant Pardavėjo ar bet kurios trečiosios šalies patalpose iki jų išsiuntimo, o Pardavėjas suteikia „Vita“ visas priemones, kurių pagrįstai reikia tokiam patikrinimui ir bandymui.
5.8 Jei po patikrinimo ar bandymo „Vita“ nėra įsitikinusi, kad Prekės visais atžvilgiais atitinka Užsakymą ir (arba) specifikaciją, ir „Vita“ apie tai praneša Pardavėjui per trisdešimt (30) dienų nuo patikrinimo ar bandymo, Pardavėjas imasi visų veiksmų, kurie yra būtini, norint užtikrinti atitiktį. Nepaisant jokių patikrinimų ar bandymų, Pardavėjas yra visiškai atsakingas už Prekes, o patikrinimas ar bandymas neturi paveikti ar sumažinti Pardavėjo įsipareigojimų pagal Užsakymą.
5.9 Prekės turi būti paženklintos pagal „Vita“ nurodymus ir visas galiojančias vežėjo taisykles ar reikalavimus, jos turi būti tinkamai supakuotos ir pritvirtintos taip, kad pasiektų paskirties vietą nepažeistos.
5.10 Pardavėjas yra visiškai atsakingas už visų priemonių, Pardavėjo personalo, įrangos, programinės įrangos, medžiagų, techninių žinių, kompetencijos ir kitų išteklių, reikalingų Prekėms tiekti ir Paslaugoms teikti, bei kitų savo įsipareigojimų pagal Užsakymą vykdymą, išskyrus atvejus, kai Pirkimo užsakyme aiškiai nustatyta kitaip.
5.11 Be išankstinio rašytinio „Vita“ sutikimo Pardavėjas netiekia ir nesiūlo tiekti daiktų, pagamintų pagal „Vita“ Specifikaciją, projektą ar brėžinius.

 

6. LICENCIJOS, LEIDIMAI IR SUTIKIMAI
6.1 Pardavėjas visada gauna ir turi visas galiojančias licencijas, leidimus, leidimus, įgaliojimus, pažymėjimus ir sutikimus, reikalingus jos įsipareigojimams pagal Užsakymą vykdyti.
6.2 Pardavėjas informuoja „Vita“ apie visas licencijas, leidimus, įgaliojimus, pažymėjimus ir sutikimus, apie kuriuos Pardavėjas žino (arba turi pagrįstai žinoti) ir kuriuos „Vita“ privalo įsigyti ir turėti, kad gautų Prekes ir Paslaugas.
6.3 Pardavėjas neatlieka ir nepraleidžia jokių veiksmų, dėl kurių „Vita“ gali prarasti licencijas, leidimus, įgaliojimus, pažymėjimus ar sutikimus, kuriais „Vita“ naudojasi vykdydama savo verslą.

 

7. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINA
7.1 Prekių ir (arba) Paslaugų kaina yra tokia, kokia nurodyta Pirkimo užsakyme, ir, jei „Vita“ nenurodo kitaip ir raštu nepatvirtina, tai:
7.1.1 ji yra be jokio taikomo PVM (kurį „Vita“ turi sumokėti gavusi galiojančią PVM sąskaitą faktūrą); ir
7.1.2 į ją įtraukti visi mokesčiai už Prekių pakuotes, pakavimą, siuntimą, gabenimą, draudimą ir pristatymą Pristatymo adresu, bei visi muitai, rinkliavos ar mokesčiai, išskyrus PVM.
7.2 „Vita“ nėra atsakinga už jokius mokesčius, rinkliavas ar išlaidas, kurios Užsakyme nėra aiškiai nurodytos kaip tos, kurias moka „Vita“. Jei mokestis, rinkliava ar išlaidos nėra aiškiai nurodytos Užsakyme, Pardavėjas vykdo atitinkamą veiklą be jokio papildomo mokesčio „Vita“.
7.3 Kainos negalima didinti (dėl padidėjusių medžiagų, darbo ar transporto išlaidų, valiutų kursų svyravimo ar ko kito) be išankstinio raštiško „Vita“ sutikimo.
7.4 „Vita“ turi teisę į visas skubaus mokėjimo, pirkimo urmu ar pirkimo apimties nuolaidas, kurias Pardavėjas paprastai suteikia „Vita“ ar kitoms trečiosioms šalims, neatsižvelgiant į tai, ar „Vita“ buvo apie tai pranešta ar ne ir ar jos buvo ar nebuvo nurodytos Pirkimo užsakyme.

 

8. MOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1 Pardavėjas išrašo sąskaitą faktūrą už „Vita“ pagal Sąskaitų faktūrų išrašymo sąlygas ir tuo atveju, jei nenurodomos Sąskaitų faktūrų išrašymo sąlygos, Pardavėjas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą „Vita“ bet kuriuo metu po Prekių pristatymo ir (arba) Paslaugu suteikimo, priklausomai nuo konkretaus atvejo.
8.2 Kiekvienoje sąskaitoje faktūroje nurodomas Pirkimo užsakymo arba Užsakymo numeris.
8.3 Išskyrus kilusį esminį ginčą ar taikant skirtingas Mokėjimo sąlygas, „Vita“ sumoka Prekių ir (arba) Paslaugų kainą per šešiasdešimt (60) dienų nuo mėnesio, kurį gaunama galiojanti PVM sąskaita faktūra, pabaigos, arba tokiomis pratęstomis kredito sąlygomis, dėl kurių gali susitarti „Vita“ ir Pardavėjas.
8.4 „Vita“ gali išskaičiuoti iš kainos visas sumas, kurias Pardavėjas turi sumokėti „Vita“.
8.5 Pardavėjas neturi teisės sustabdyti Prekių pristatymo ir (arba) Paslaugų teikimo dėl nesumokėtų sumų.
8.6 Jei „Vita“ nesumoka sumos, kurią ji turi tinkamai sumokėti pagal Užsakymą, Pardavėjas privalo pranešti apie tai „Vita“ ir tuo atveju, jei mokėjimas būna nesumokėtas po keturiolikos (14) dienų, Pardavėjas gali skaičiuoti delspinigius už vėluojančius mokėjimus nuo mokėjimo dienos už kiekvieną dieną pagal galiojančią „Barclays Bank plc“ bazinę palūkanų normą, pridedant du procentus (2%).

 

9. PRISTATYMAS
9.1 Prekės be jokių papildomų „Vita“ išlaidų pristatomos ir (arba) Paslaugos suteikiamos pristatymo adresu Pirkimo užsakyme nurodytą dieną arba per nurodytą laikotarpį, bet kuriuo atveju įprastomis „Vita“ darbo valandomis. Pardavėjas iškrauna Prekes savo rizika, kaip nurodo „Vita“. Jei „Vita“ ir Pardavėjas raštu nesusitarė kitaip, Prekės pristatomos „Incoterms“ DDP (pristatyta, muitas sumokėtas) sąlygomis.
9.2 Jei Prekių pristatymo ir (arba) paslaugų suteikimo data turi būti nurodyta pateikus Pirkimo užsakymą, „Vita“ pagrįstai praneša Pardavėjui apie nurodytąją datą.
9.3 Prekių pristatymo ir (arba) Paslaugų suteikimo laikas (įskaitant visas Įvykdymo datas) Užsakymui turi esminę svarbą.
9.4 „Vita“ paprašius, analizės pažymėjimas ir pakavimo lapas, kuriuose nurodytas Pirkimo užsakymo (ir (arba) Užsakymo numeris), turi būti pridedami prie kiekvieno Prekių pristatymo ar siuntos ir turi būti gerai matomi kiekviename tokiame pristatyme.
9.5 Jei „Vita“ raštu susitarė, kad Prekės bus pristatomos ar Paslaugos bus teikiamos dalimis, Užsakymas laikomas viena ir nedaloma sutartimi. Jei Pardavėjas nepristato ar nesuteikia kurios nors vienos (1) dalies, „Vita“ turi teisę pasirinkti, kad Užsakymas būtų laikomas atmestu.
9.6 „Vita“ gali nepriimti (visų ar dalies) pristatytų prekių, kurios neatitinka Užsakymo ir (arba) Specifikacijos, ir nebus laikoma, kad „Vita“ priėmė Prekes, kol ji neturėjo pakankamai laiko jas apžiūrėti po pristatymo arba per pagrįstą laiką po to, kai paaiškėja koks nors užslėptas Prekių defektas.
9.7 Pardavėjas laiku pateikia „Vita“ visas instrukcijas ar kitą informaciją, kurios reikia, kad „Vita“ galėtų priimti pristatytas Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas.
9.8 „Vita“ neprivalo grąžinti Pardavėjui jokių Prekių pakuočių ar pakavimo medžiagų, nesvarbu, ar „Vita“ Prekes priima ar ne.
9.9 Jei Prekės nepristatomos ir (arba) Paslaugos nesuteikiamos nustatytu laiku, neribojant jokių kitų teisių gynimo priemonių, „Vita“ turi teisę iš Kainos išskaičiuoti arba (jei „Vita“ sumokėjo Kainą) reikalauti iš Pardavėjo atlyginti vėlavimo nuostolius dviem procentais (2%) Kainos už kiekvieną uždelstą savaitę, bet ne daugiau kaip dešimt procentų (10%). Šalys susitaria, kad čia numatytas žalos atlyginimas yra už sutartą, teisingą ir teisėtą žalą, kurią „Vita“ patiria vėlavimo atveju.

 

10. RIZIKA IR TURTAS
10.1 Prekių sugadinimo ar praradimo rizika pereina „Vita“, kai jos pristatomos „Vita“ pagal Užsakymą.
10.2 Nuosavybės teisė (tiek teisėta, tiek teisinga) į Prekes pereina „Vita“ jas pristačius, nebent už Prekes yra sumokėta prieš jas pristatant, ir tuo atveju ji pereina „Vita“ po sumokėjimo.

 

11. GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖ
11.1 Pardavėjas garantuoja „Vita“, kad Prekės:
11.1.1 bus patenkinamos kokybės (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnyje su pakeitimais) ir tinkamos bet kokiam Pardavėjo turimam arba Pardavėjui žinomam tikslui;
11.1.2 bus be dizaino, medžiagų ir gamybos defektų;
11.1.3 atitiks visas atitinkamas Specifikacijas ar pavyzdžius; ir
11.1.4 atitiks visus įstatymų reikalavimus ir taisykles, susijusias su Prekių pardavimu ir (arba) gamyba.
11.2 Pardavėjas garantuoja „Vita“, kad Paslaugos:
11.2.1 bus teikiamos tinkamai kvalifikuoto, patyrusio ir apmokyto Pardavėjo personalo, rūpestingai ir kruopščiai bei laikantis tokio aukšto kokybės lygio, kokio „Vita“ gali pagrįstai tikėtis visomis aplinkybėmis; ir
11.2.2 bus teikiamos laikantis visų įstatymų reikalavimų ir taisyklių, susijusių su Paslaugomis.
11.3 Neapribojant jokių kitų teisių gynimo priemonių, jei Prekės ir (arba) Paslaugos nėra tiekiamos ar teikiamos pagal Užsakymą ir (arba) specifikaciją, tokiu atveju „Vita“ turi teisę:
11.3.1 reikalauti, kad Pardavėjas per septynias (7) dienas pataisytų Prekes arba pateiktų pakaitines Prekes ir (arba) Paslaugas pagal Užsakymą;
11.3.2 pagal „Vita“ pasirinkimą, nepriklausomai nuo to, ar „Vita“ anksčiau reikalavo Pardavėjo pataisyti Prekes ar tiekti pakaitines Prekes ir (arba) Paslaugas, laikyti Užsakymą atšauktu dėl Pardavėjo pažeidimo ir reikalauti grąžinti bet kurią kainos dalį, kuri buvo sumokėta;
11.3.3 susigrąžinti iš Pardavėjo visas „Vita“ patirtas išlaidas gaunant pakaitines paslaugas ir (arba) prekes iš trečiosios šalies, viršijančias kainą, kurią „Vita“ būtų mokėjusi Pardavėjui už atitinkamas Prekes ir (arba) jų kitą remontą, taisymą, pakeitimą arba atitinkamo konkretaus daikto ar daiktų susigrąžinimą; ir (arba)
11.3.4 reikalauti žalos atlyginimo už bet kokias kitas „Vita“ patirtas išlaidas, nuostolius ar sąnaudas, kurios kaip nors priskirtinos Pardavėjo įsipareigojimų pagal Užsakymą nevykdymui, įskaitant logistikos išlaidas, negautą pelną ir visas nuobaudas ar pretenzijas iš klientų, atsirandančias dėl Pardavėjo negebėjimo pristatyti Prekes ir (arba) Paslaugas..
11.4 Šios Sąlygos taikomos visoms pakaitinėms paslaugoms ir prekėms, kurias Pardavėjas teikia „Vita“.
11.5 Pardavėjas užtikrina visos žalos atlyginimą „Vita“ dėl atsakomybės, nuostolių, žalos, sąnaudų ir išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), kurios buvo priteistos „Vita“ arba kurias ji patyrė ar sumokėjo dėl:
11.5.1 Pardavėjo suteiktų garantijų Prekėms ir (arba) Paslaugoms pažeidimo;
11.5.2 pretenzijos, kad Prekės (ar jų gamyba) ar jų importas, naudojimas arba perpardavimas pažeidžia bet kurio kito asmens patentą, autorių teises, dizaino teises, prekių ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus kai tokia pretenzija kyla tiesiogiai iš „Vita“ nurodymo Pardavėjui laikytis „Vita“ pateiktų konkrečių specifikacijų ar konkrečių nurodymų (ir kurie, siekiant išvengti abejonių, neapima to, kaip Pardavėjas naudojasi savo nuožiūra laikydamasis tokio nurodymo ar specifikacijos);
11.5.3 atsakomybės už Prekes pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą; ir (arba)
11.5.4 Pardavėjo ar jo darbuotojų, atstovų arba subteikėjų veikimo ar neveikimo arba aplaidumo (i) tiekiant, pristatant ir montuojant Prekes; arba (ii) teikiant Paslaugas,
ir Pardavėjas neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka atlyginti „Vita“ visą žalą, sąnaudas ir išlaidas, jos patirtas dėl bet kokio su tuo susijusio reikalavimo.
11.6 Nei Pardavėjas, nei „Vita“ neatsako vienas kitam ir nelaikoma, kad jie pažeidė Užsakymą dėl bet kokio savo įsipareigojimų, susijusių su Prekėmis ir (arba) Paslaugomis, įvykdymo vėlavimo ar nevykdymo, jei ta šalis negalėjo pagrįstai kontroliuoti šio vėlavimo ar nevykdymo. Neapribojant to, kas pirmiau išdėstyta, priežastys, kurių nė viena šalis negali pagrįstai kontroliuoti, yra šios:
11.6.1 nenugalima jėga, sprogimas, potvynis, audra, gaisras ar avarija;
11.6.2 karas ar karo grėsmė, sabotažas, sukilimas, pilietiniai neramumai ar rekvizicija;
11.6.3 bet kurios vyriausybės, parlamento ar vietos valdžios institucijos veiksmai, apribojimai, nuostatai, įstatai, draudimai ar priemonės;
11.6.4 importo ar eksporto taisyklės arba embargai;
11.6.5 streikai, lokautai ar kiti gamybiniai veiksmai arba prekybos ginčai (išskyrus tuos, kurie susiję su nukentėjusiosios šalies darbuotojais);
11.6.6 sunkumai įsigyjant žaliavas, darbo jėgą, degalus, dalis ar mechanizmus; arba
11.6.7 elektros ar mechanizmų gedimas.
11.7 Niekas šiose Sąlygose neriboja ir neatmeta nė vienos šalies atsakomybės už:
11.7.1 mirtį ar kūno sužalojimą, atsirandantį dėl jos aplaidumo, arba dėl jos (atitinkamai) darbuotojų, atstovų ar subteikėjų aplaidumo;
11.7.2 tyčinį netinkamą elgesį ar didelį neatsargumą;
11.7.3 sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą; arba
11.7.4 bet kokį dalyką, dėl kurio būtų neteisėta pašalinti arba apriboti atsakomybę.
11.8 Niekas šiose Sąlygose neriboja ir neatmeta Pardavėjo atsakomybės:
11.8.1 už sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 knygos IV dalies XXIII skyriaus antrajame skirsnyje, pažeidimą; arba
11.8.2 pagal bet kokią žalos atlyginimo garantiją pagal Užsakymą.
11.9 Pagal aukščiau pateiktą 11.7 sąlygą:
11.9.1 „Vita“ jokiomis aplinkybėmis dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), įstatymų pažeidimo ar ko kito nėra atsakinga Pardavėjui už prarastą pelną arba bet kokius netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl Užsakymo ar su juo susijusius (įskaitant, bet neapsiribojant Prekių naudojimu ar saugojimu); ir
11.9.2 Visa „Vita“ atsakomybė Pardavėjui už visus kitus nuostolius, atsirandančius dėl Užsakymo ar su juo susijusius, nesvarbu, ar tai yra sutartinė, ar deliktinė (įskaitant aplaidumą) atsakomybė, įstatymų numatytos pareigos pažeidimas ar kas kita, jokiomis aplinkybėmis neturi viršyti Užsakymo kainos.
11.10 Šios „Vita“ teisės yra papildomos visoms kitoms teisėms, kurias „Vita“ gali turėti Pardavėjo atžvilgiu pagal įstatymus ar teisingumo principus.

 

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ REIKALAVIMAS
12.1 Nepažeisdamas jokių kitų „Vita“ teisių ar teisių gynimo priemonių, jei bet kuriuo metu yra pareiškiamas įtarimas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo arba yra tokio pažeidimo tikimybė („Intelektinės nuosavybės teisių reikalavimas“), Pardavėjas, „Vita“ pasirinkimu, kuo greičiau ir savo sąskaita:
12.1.1 pakeičia ar modifikuoja atitinkamas Prekes ir (arba) Paslaugas nepažeidžiančiais pakaitalais, su sąlyga, kad tokie pakaitalai nedaro neigiamos įtakos atitinkamų Prekių ir Paslaugų veikimui ar esminiam funkcionalumui; arba
12.1.2 suteikia „Vita“ teisę toliau gauti ar naudoti (priklausomai nuo konteksto) atitinkamas Prekes ir Paslaugas, jei tai neturi jokio neigiamo poveikio Prekėms ir Paslaugoms (įskaitant bet kokį naudojimo apimties sumažinimą).
12.2 Jei Pardavėjas nusprendžia modifikuoti prekę arba pristatyti pakaitinę prekę pagal 12.1.1 sąlygą arba įsigyti licenciją pagal 12.1.2 sąlygą, tačiau dėl to nebuvo išvengta Intelektinės nuosavybės teisių reikalavimo arba jis nebuvo išspręstas, arba jei tai turi neigiamą poveikį Prekėms, „Vita“ gali grąžinti Prekes Pardavėjui ir, nepažeidžiant jokių kitų „Vita“ teisių ar teisių gynimo priemonių, jei „Vita“ tai padaro, Pardavėjas grąžiną visą kainą, kurią „Vita“ sumokėjo pagal Užsakymą, ir yra atsakingas už visas pagrįstas ir neišvengiamas pakaitinių prekių išlaidas pagal Užsakymo sąlygas.

 

13. DARBUOTOJŲ ŽALOS ATLYGINIMO GARANTIJOS
13.1 Jei bet kuriuo metu, pasibaigus ar nutraukus viso ar dalies Užsakymo galiojimą, teisės ar įsipareigojimai, susiję su Pardavėjo personalo darbo sutartimis ar pačios darbuotojų darbo sutartys, yra perleidžiami arba tariama, kad jie pereina „Vita“ arba pakaitiniam pardavėjui pagal Užimtumo nuostatus („Perkeliamas darbuotojas“):
13.1.1 Pardavėjas atlygina „Vita“ ir (arba) pakaitiniam pardavėjui visas „Vita“ ir (arba) pakaitinio pardavėjo patirtas išlaidas, susijusias su bet kurio Perkeliamo darbuotojo darbo sutarties nutraukimu, neatsižvelgiant į nutraukimo priežastį (įskaitant, bet neapsiribojant darbo sutarčių nutraukimo atvejus abipusiu sutarimu);
13.1.2 Pardavėjas atlygina „Vita“ ir bet kuriam pakaitiniam pardavėjui visus nuostolius, patirtus, įskaitant bet neapsiribojant, visas teisines išlaidas ir kitus mokesčius specialistams, taip pat visas sumas, kurias priteisė teismas ar kita ginčų sprendimo institucija, įskaitant, bet ne tik išeitines išmokas, vidutinį darbo užmokestį už bylinėjimosi laiką, baudas, sukauptas kasmetines atostogas ir (arba) delspinigius už pavėluotą priteistų sumų sumokėjimą (kartu su jose nurodytu pardavimo mokesčiu), susijusius su:
13.1.2.1 šio Perkeliamo darbuotojo įdarbinimu ir (arba) darbo sutarties nutraukimu, neatsižvelgiant į nutraukimo priežastis ir į tai, ar teismas arba kita ginčų sprendimo institucija laiko „Vita“ ar pakaitinio pardavėjo veiksmus dėl darbo sutarties nutraukimo ar kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus neteisėtais; ir
13.1.2.2 visais kitas Pardavėjo ar Pardavėjo personalo veiksmais arba neveikimu šio Perkeliamo darbuotojo atžvilgiu; ir
13.1.3 visais kitais įsipareigojimais, atsirandančiais dėl tariamo Užimtumo taisyklių taikymo, įskaitant, kad būtų išvengta abejonių, bet kokį Pardavėjo ar Pardavėjo personalo negebėjimą vykdyti įsipareigojimų dėl informavimo ir konsultavimo pagal Užimtumo nuostatus.

 

14. DRAUDIMAS
Pardavėjas turi galiojantį geros reputacijos draudimo įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimą, atsakomybės už gaminį draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą, kad padengtų įsipareigojimus, kurių gali atsirasti pagal Užsakymą arba dėl jo.

 

15. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
15.1 Užsakymas galioja tol, kol jis nutraukiamas pagal jo sąlygas.
15.2 „Vita“ turi teisę atšaukti Pirkimo užsakymus visoms arba tik daliai Prekių ir (arba) Paslaugų, apie tai pranešdama Pardavėjui bet kuriuo metu iki pristatymo ir (arba) vykdymo; tokiu atveju „Vita“ vienintelis įsipareigojimas yra sumokėti Pardavėjui Prekių ir (arba) Paslaugų, kurių atžvilgiu „Vita“ pasinaudojo savo atšaukimo teise, kainą, atėmus Pardavėjo grynąsias sutaupytas išlaidas, atsirandančias dėl tokio atšaukimo.
15.3 „Vita“ gali nutraukti Užsakymą neprisiimdama atsakomybės Pardavėjui, pranešdama apie tai Pardavėjui bet kuriuo metu, jei:
15.3.1 Pardavėjas padaro esminį ar nuolatinį šių Sąlygų pažeidimą;
15.3.2 Pardavėjas sudaro savanorišką susitarimą su savo kreditoriais (kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos įmonių nemokumo įstatyme) arba (būdamas fizinis asmuo ar įmonė) bankrutuoja arba (būdamas įmonė) tampa valdomas bankroto administratoriaus arba likviduojamas (išskyrus susijungimo ar reorganizavimo tikslais);
15.3.3 Pardavėjo turtą perima įkaito gavėjas arba šiam turtui paskiriamas administratorius;
15.3.4 Pardavėjas nutraukia arba grasina nutraukti savo veiklą;
15.3.5 Pardavėjas ar Pardavėjo personalas sukčiauja; arba
15.3.6 „Vita“ pagrįstai nuogąstauja, kad bet kuris iš paminėtųjų įvykių gali įvykti Pardavėjui, ir apie tai praneša Pardavėjui.
15.4 Nutraukęs Užsakymą ar atšaukęs Pirkimo užsakymą dėl kokios nors priežasties:
15.4.1 Pardavėjas nedelsdamas grąžina „Vita“ visas sumas, iš anksto sumokėtas už Prekes ir (arba) Paslaugas, kurios buvo nutrauktos ar atšauktos; arba
15.4.2 Pardavėjas nedelsdamas grąžina „Vita“ visą „Vita“ konfidencialią informaciją ir visus kitus „Vita“ priklausančius daiktus bei medžiagas ir nedelsdamas pateikia „Vita“ visas Prekes (nesvarbu, ar tuo metu jos yra visos ar ne). Jei Pardavėjas to nepadaro, „Vita“ gali patekti į Pardavėjo patalpas ir juos pasisavinti. Pardavėjas besąlygiškai suteikia teisę „Vita“ tai daryti. Kol jie nebus grąžinti ar pristatyti, Pardavėjas yra vienintelis atsakingas už jų saugojimą ir nenaudoja jų jokiems kitiems tikslams, nesusijusiems su Užsakymu.
15.5 Užsakymo nutraukimas nepažeidžia nė vienos šalies teisių ir pareigų, sukauptų iki nutraukimo. Tos Sąlygos, kurios aiškiai ar numanomai galioja po nutraukimo, ir toliau yra vykdytinos nepaisant šio nutraukimo.

 

16. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA
16.1 Išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, Pardavėjas privalo griežtai laikyti paslaptyje visas technines ar komercines žinias, Specifikacijas, išradimus, procesus ar iniciatyvas, kurios yra konfidencialaus pobūdžio ir kurias Pardavėjui atskleidė „Vita“ ar jos atstovai, ir visą kitą konfidencialią informaciją apie „Vita“ verslą ar jos gaminius, kurią gali gauti Pardavėjas, ir Pardavėjas privalo atskleisti tokią konfidencialią medžiagą tik tiems savo darbuotojams, atstovams ar subrangovams, kurie turi tai žinoti, kad įvykdytų Pardavėjo įsipareigojimus „Vita“, ir Pardavėjas privalo užtikrinti, kad tokiems darbuotojams, atstovams ar subteikėjams būtų taikomi ne mažiau griežti konfidencialumo įsipareigojimai už tuos, kurie privalomi Pardavėjui.
16.2 „Vita“ rimtai vertina privatumo ir konfidencialumo apsaugą. „Vita“ supranta, kad visi jos klientai turi teisę žinoti, kad jų Asmens duomenys nebus naudojami jokiems kitiems nenumatytiems tikslams.
16.3 Šalis („Gaunančioji šalis“) griežtai laikys paslaptyje visą Konfidencialią informaciją, kuri jai buvo atskleista arba kurią ji kitaip gavo iš antrosios šalies ar bet kurio asmens antrosios šalies vardu, ir nenaudos šios Konfidencialios informacijos ir neatskleis jos, išskyrus kai tai būtina Užsakymui vykdyti.
16.4 Gaunančioji šalis atskleidžia šią Konfidencialią informaciją tik tiems savo darbuotojams, atstovams ar subteikėjam, kurie turi ją žinoti, kad galėtų vykdyti Gaunančiosios šalies įsipareigojimus ar įgyvendinti Gaunančiosios šalies teises pagal Užsakymą, ir užtikrina, kad šiems darbuotojams, atstovams ar suteikėjams būtų taikomi konfidencialumo įsipareigojimai, atitinkantys tuos, kurie taikomi Gaunančiajai šaliai.
16.5 16.3 ir 16.4 Sąlygos netaikomos tiek, kiek informacijos atskleidimas yra būtinas pagal galiojančius įstatymų ar norminių teisės aktų reikalavimus.
16.6 „Vita“ ir Pardavėjas deramai laikysis visų savo atitinkamų įsipareigojimų pagal Duomenų apsaugos teisės aktus, atsirandančių teikiant Prekes ir (arba) Užsakymą.
16.7 Jei Pardavėjas teikia „Vita“ asmenų (įskaitant darbuotojus, buvusius darbuotojus ar kitas trečiąsias šalis) Asmens duomenis, Pardavėjas privalo užtikrinti, kad jis turi teisę tai daryti ir laikosi Duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Pardavėjas, be kita ko, teikia informaciją visiems fiziniams asmenims (įskaitant darbuotojus, buvusius darbuotojus ar kitas trečiąsias šalis), susijusius su Prekių tiekimu ar Užsakymo vykdymu, apie galimą jų asmens duomenų perdavimą „Vita“ ir galimą „Vita“ tokių asmens duomenų tvarkymą Užsakymo vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti apie tai informuojami prieš įtraukiant juos į Užsakymo vykdymą arba prieš perduodant jų duomenis „Vita“. Pardavėjas įsipareigoja informuoti tokius fizinius asmenis apie „Vita“ kaip naują jų asmens duomenų valdytoją ir jos vykdomą duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnio reikalavimus. „Vita“ prašymu Pardavėjas pateikia įrodymus apie informacijos pateikimą duomenų subjektams, nurodytiems šiame punkte. Pardavėjas atlygina „Vita“ nuostolius, išlaidas, žalą, mokesčius ar sąnaudas, patirtas dėl to, kad Pardavėjas pažeidė šią 16.7 Sąlygą.
16.8 Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą pagal Užsakymą yra pateikta Pirkimo užsakyme ir 1 priede.
16.9 Tiek, kiek Pardavėjas arba „Vita“ („Atitinkamas duomenų tvarkytojas“) tvarko asmens duomenis kitam („Atitinkamam duomenų valdytojui“) kaip duomenų tvarkytojas, Atitinkamas duomenų tvarkytojas:
16.9.1 tvarko Asmens duomenis tik remdamasis Atitinkamo duomenų valdytojo dokumentiškais nurodymais, įskaitant Užsakymą, tam, kad būtų teikiamos arba gaunamos Prekės ir (arba) Paslaugos (priklausomai nuo konteksto);
16.9.2 tvarko tik tos rūšies Asmens duomenis, kurie susiję su Duomenų subjektų kategorijomis, ir tokiu būdu, kuris reikalingas teikti arba gauti Prekes ir (arba) Paslaugas (priklausomai nuo konteksto) šalių sutartu būdu;
16.9.3 imasi visų priemonių, kurių reikia pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnį, kad būtų užtikrintas Asmens duomenų saugumas;
16.9.4 imasi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų viso personalo, kuris gali turėti prieigą prie Asmens duomenų, patikimumą ir tai, kad šis personalas elgtųsi su Asmens duomenis kaip su konfidencialiais;
16.9.5 jei Atitinkamas duomenų tvarkytojas yra:
16.9.5.1 „Vita“, būti bendrai įgaliotu skirti trečiąsias šalis tvarkyti Asmens duomenis („Pagalbinis duomenų tvarkytojas“), su sąlyga, kad Pardavėjui pranešama apie „Vita“ Pagalbinius duomenų tvarkytojus ir kitaip laikantis sąlygų, nustatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse; arba
16.9.5.2 Pardavėjas, neleisti jokiai trečiajai šaliai tvarkyti asmens duomenų („Pagalbinis duomenų tvarkytojas“) be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo, ir šis sutikimas turi priklausyti nuo to, ar įvykdytos sąlygos, numatytos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse;
16.9.6 nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias (5) darbo dienas, pranešti Atitinkamam duomenų valdytojui apie Duomenų subjekto pranešimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo arba apie kitą pranešimą (taip pat ir iš priežiūros institucijos), susijusį su kurios nors šalies įsipareigojimais dėl Asmens duomenų pagal Duomenų apsaugos teisės aktus;
16.9.7 nepagrįstai nevilkinant, pranešti Atitinkamam duomenų valdytojui apie Asmens duomenų saugumo pažeidimus, į pranešimą įtraukiant visą informaciją, kurios pagrįstai reikalauja Atitinkamas duomenų valdytojas, kad įvykdytų įsipareigojimus, nustatytus Atitinkamam duomenų valdytojui pagal Duomenų apsaugos teisės aktus;
16.9.8 Asmens duomenų tvarkymo už Europos ekonominės erdvės ribų atžvilgiu imtis tokių priemonių, kokios būtinos užtikrinti, kad šis duomenų tvarkymas atitiktų Duomenų apsaugos teisės aktus;
16.9.9 leisti Atitinkamam duomenų valdytojui, pagrįstai iš anksto pranešus, atlikti auditą ir tikrinti priemones, kurias Atitinkamas duomenų tvarkytojas naudoja tvarkyti Asmens duomenis, ir visus Atitinkamo duomenų tvarkytojo tvarkomus įrašus, susijusius su šiuo tvarkymu;
16.9.10 suteikti Atitinkamo duomenų valdytojo pagrįstai prašomą pagalbą, susijusią su:
16.9.10.1 pranešimu, gautu pagal 16.9.6 Sąlygą, taip pat bet kokiu lygiaverčiu pranešimu, kurį tiesiogiai gauna Atitinkamas duomenų valdytojas; ir
16.9.10.2 Asmens duomenų saugumo pažeidimu, taip pat imantis visų Atitinkamo duomenų valdytojo nurodytų tinkamų techninių ir organizacinių priemonių; ir
16.9.11 nedelsiant nutraukti Asmens duomenų tvarkymą, nutraukus Užsakymą ar pasibaigus jo galiojimui, ir, priklausomai nuo Atitinkamo duomenų valdytojo sprendimo, grąžinti arba saugiai ištrinti Asmens duomenis.

 

17. KOVA SU KORUPCIJA
17.1 Pardavėjas privalo ir reikalauja, kad visi jo darbuotojai, personalas, pareigūnai ir trečiosios šalys, rangovai, darbininkai, atstovai ir konsultantai:
17.1.1 laikytųsi visų galiojančių įstatymų, statutų, reglamentų, direktyvų ir kodeksų, susijusių su kyšininkavimo ir korupcijos prevencija, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bei įstatymus, priimtus pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų kyšininkavimu tarptautiniuose verslo sandoriuose; ir
17.1.2 laikytųsi „Vita“ Etikos kodekso, Profesinio elgesio kodekso ir kovos su korupcija politikos, kuriuos „Vita“ kartais gali atnaujinti.
17.2 Pardavėjo padarytas šios 17 Sąlygos pažeidimas laikomas Pardavėjo padarytu esminiu Užsakymo pažeidimu.

 

18. KOVA SU VERGIJA
18.1 Nė viena šalis neužsiima jokia praktika, kuri prilygsta:
18.1.1 vergijai ar nelaisvei (kiekviena jų išaiškinama pagal 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos su pakeitimais 4 straipsnį);
18.1.2 priverstiniam ar privalomajam darbui (kaip apibrėžta Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. Konvencijoje dėl priverstinio darbo (Nr. 29) ir jos protokole);
18.1.3 prekybai žmonėmis; arba
18.1.4 kito asmens kelionių organizavimui ar palengvinimui, siekiant išnaudoti tą asmenį.
18.2 Kiekviena šalis imasi veiksmų ir reikalauja, kad jos pareigūnai, darbuotojai, atstovai, subteikėjai ir visi kiti asmenys, teikiantys su Užsakymu susijusias paslaugas jos vardu:
18.2.1 laikytųsi visų galiojančių įstatymų, susijusių su vergija, nelaisve, priverstiniu ar privalomuoju darbu arba prekyba žmonėmis („Kovos su vergija įstatymai“);
18.2.2 neatliktų ir nepraleistų jokių veiksmų ar dalykų, kurie yra ar gali būti nusikaltimas pagal bet kurį Kovos su vergija įstatymą;
18.2.3 sąmoningai netaikytų ir nesiimtų jokios praktikos, kuri yra ar gali būti nusikaltimas pagal bet kurį Kovos su vergija įstatymą, ir sąmoningai neskirtų ar neįdarbintų asmenų, kurie yra nuteisti ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn bet kurioje jurisdikcijoje dėl nusikaltimo ar tariamo nusikaltimo pagal kurį nors Kovos su vergija įstatymą;
18.2.4 neatliktų ir nepraleistų jokio veiksmo, dėl kurio kita šalis pažeidžia ar gali pažeisti bet kurį Kovos su vergija įstatymą arba pagal jį padaryti nusikaltimą; ir
18.2.5 nedelsdami praneštų kitai šaliai apie bet kokius 18.1 Sąlygos ir (arba) šios 18.2 Sąlygos pažeidimus.
18.3 Kiekviena šalis teikia kitai šaliai tokią pagalbą ir informaciją, kurios kartas pagrįstai reikia, norint:
18.3.1 vykdyti veiklą, kurios reikalauja vyriausybės, reguliavimo subjektas ar įstaiga atitinkamoje jurisdikcijoje, kad būtų laikomasi visų galiojančių Kovos su vergija įstatymų; ir
18.3.2 atlikti išsamų patikrinimą ir apskaičiuoti veiksmų, kurių ji imasi, veiksmingumą arba norima užtikrinti, kad jos tiekimo grandinėje nebūtų šiuolaikinės vergijos praktikos.
18.4 Pardavėjo padarytas šios 18 Sąlygos pažeidimas laikomas Pardavėjo padarytu esminiu Užsakymo pažeidimu.

 

19. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS
Pardavėjas užtikrina, kad būtų taikoma procedūra (ir Pardavėjo personalas apie ją žino), kuria Pardavėjo personalas nedelsdamas šiuo tikslu praneša Pardavėjo įgaliotajam atstovui apie netinkamus veiksmus ar pažeidimus arba kitus nepalankius įvykius, susijusius su Prekių ir (arba) Paslaugų teikimu. Pardavėjas greitai ištiria visus pranešimus ir informuoja „Vita“ apie visus pranešimus, kurie, jei jie tikslūs, turėtų įtakos „Vita“, Prekėms ir (arba) Paslaugoms arba „Vita“ verslo vykdymui.

 

20. BENDROSIOS NUOSTATOS
20.1 „Vita“ yra įmonių grupės, kurios kontroliuojančioji bendrovė yra „Vita Global Holdings Limited“, narė, todėl „Vita“ gali vykdyti bet kuriuos čia nurodytus savo įsipareigojimus arba naudotis bet kuriomis savo teisėmis pati arba per bet kurį kitą savo grupės narį, su sąlyga, kad tokio kito nario veiksmai arba neveikimas laikomas „Vita“ veiksmais arba neveikimu. Bet kuri grupės „Vita Global Holdings Limited“ įmonė gali savo naudai savarankiškai įgyvendinti bet kurią Užsakymo sąlygą, laikydamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.50 straipsnio nuostatų. Nepaisant to, kas išdėstyta prieš tai, bet kuri Užsakymo sąlyga gali būti keičiama arba taisoma arba Užsakymas gali būti sustabdytas, atšauktas ar nutrauktas šalių raštišku susitarimu arba gali būti panaikintas, kiekvienu atveju neturint tokios „Vita Global Holdings Limited“ grupės įmonės sutikimo. Išskyrus tai, kas numatyta šioje 20.1 sąlygoje, asmuo, kuris nėra Užsakymo šalis, pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą neturi teisės vykdyti jokių Užsakymo sąlygų, tačiau ši 20.1 sąlyga nedaro įtakos trečiosios šalies teisei ar jos gynimo priemonei, kuri egzistuoja arba yra prieinama be šio Akto.
20.2 Kiekvienas Užsakymas yra asmeninis Pardavėjui ir Pardavėjas negali perleisti ar perduoti arba ketinti perleisti ar perduoti kitam asmeniui jokių savo teisių arba perduoti subrangos sutartimi jokių savo įsipareigojimų pagal Užsakymą.
20.3 Visi pranešimai, kuriuos pagal šias Sąlygas bet kuri šalis privalo arba jai leidžiama pateikti kitai šaliai, turi būti raštiški ir adresuoti tai kitai šaliai jos registruotoje buveinėje arba pagrindinėje verslo vietoje arba tokiu kitu adresu, kokį atitinkamu laiku galėjo pranešti atitinkama šalis pagal šią nuostatą, ir toks pranešimas įteikiamas tiesiogiai, pirmos klasės ar užsienio paštu arba faksu. Tiesiogiai arba faksu įteiktas pranešimas laikomas įteiktu nedelsiant, su sąlyga, kad faksu įteikiamų pranešimų atveju turi būti gaunamas sėkmingo išsiuntimo faksu patvirtinimas. Pirmos klasės paštu įteikti pranešimai laikomi įteiktais po dviejų (2) dienų nuo išsiuntimo, jei jie yra siunčiami Lietuvoje esančiu adresu, arba po septynių (7) dienų nuo išsiuntimo, jei jie siunčiami užsienyje esančiu adresu.
20.4 Tai, kad „Vita“ atsisako bet kokio Užsakymo pažeidimo, kurį įvykdė Pardavėjas, nėra laikoma bet kurio vėlesnio tos pačios ar kitos nuostatos pažeidimo atsisakymu. Tai, kad „Vita“ neįvykdo visos ar dalies Užsakymo nuostatos arba vėluoja ją įvykdyti, nelaikoma jos teisių pagal šį Užsakymą atsisakymu.
20.5 Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bet kurios kompetentingos institucijos nuomone yra visiškai arba iš dalies negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata (ar jos dalis) laikoma dalomąja ir tai neturi poveikio šių Sąlygų kitų nuostatų ir likusių konkrečių nuostatų galiojimui.
20.6 Pardavėjas nedelsdamas, „Vita“ prašymu, atlieka (arba pasiekia, kad būtų atlikti) visus tolesnius veiksmus ir dalykus, taip pat sudaro visus kitus dokumentus, kurių „Vita“ kartais gali prireikti, kad „Vita“ būtų užtikrinta visa Užsakymo nauda.
20.7 Jokia šio Užsakymo nuostata negali būti aiškinama kaip įsteigianti kokią nors partnerystę ar bendrą įmonę tarp šalių arba kaip paskirianti šalį kitos šalies atstovu kokiu nors tikslu, ir nė viena šalis neturi teisės įpareigoti kitos šalies ar jos vardu sudaryti sutarčių kokiu nors tikslu.
20.8 Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose numatyta kitaip, Užsakymas yra šalių nedalomoji sutartis dėl jame aptariamų klausimų ir jokios kitos sąlygos jam netaikomos. Pardavėjas neturi teisės remtis patikinimais, atstovavimu ar sąlygomis, atsirandančiomis dėl derybų iki sutarties sudarymo; taip pat tai nėra šio Užsakymo dalis arba užstato garantija arba įkaito sutartis, nebent „Vita“ tai patvirtina raštu arba „Vita“ Pirkimo užsakyme aiškiai nurodoma, kad tai garantijos ar sąlygos, kuriomis remiasi Pardavėjas.
20.9 Užsakymui ir visiems dėl jo atsirandantiems ar su juo susijusiems nesutartiniams įsipareigojimams taikomi ir jie aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o visi su juo susiję ginčai perduodami išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai. Šalys čia aiškiai susitaria Užsakymui netaikyti Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (taip pat vadinamos Vienos konvencija) ir visų vėlesnių konvencijų bei teisės aktų.

1 PRIEDAS: DUOMENŲ TVARKYMAS, ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ SUBJEKTAI
Pavadinimas Išsami informacija
Tvarkymo dalykas ir trukmė Aprašyti Užsakyme.
Tvarkymo pobūdis ir tikslai Aprašyti Užsakyme.
Asmens duomenų rūšis Darbuotojo duomenys: vardas, pavardė, titulas, lytis, pareigos, gimimo data, asmeniniai kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), darbo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), darbuotojo numeris, susirinkimų, telefoninių pokalbių ar lankomumo užrašuose esantys asmens duomenys.
Duomenys apie klientą ir verslo partnerį: vardas, pavardė, titulas, lytis, darbo adresas, darbo el. pašto adresas, darbo telefono numeriai ir pareigos.
Duomenų subjektų kategorijos Pardavėjo grupės darbuotojai, buvę darbuotojai ir darbininkai. Pardavėjo grupės klientai, verslo partneriai ir tiekėjai.