Civilinė sauga

INFORMACIJA APLINKINIAMS GYVENTOJAMS


UAB „VlTA BALTIC INTERNATIONAL“ SAUGUMO INSTRUKCIJOS AVARIJOS POROLONO GAMYKLOJE ATVEJU
Parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 560 „Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais“

Įmonės vykdoma veikla ir sanitarinės apsaugos zona (SAZ)
UAB „Vita Baltic International“ yra elastinio putų poliuretano (porolono) gamybos įmonė. Porolonas gaminamas uždaroje gamybos linijoje vykdant reakciją tarp izocianatų, poliolių ir pagalbinių medžiagų.

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ)

Tai aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu, patvirtintas Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) sutapatinimas su ūkinės veiklos žemės sklypo ribomis.

 

Informacija apie objekte esančias pavojingas medžiagas
Skalūnu alyva
Normaliomis sąlygomis stabilus skystis, objekte naudojamas kaip kuras katilinėje. Medžiaga degi, garai gali lengvai dirginti akis, nosį, gerklę. Mažai tikėtina, kad atsitiktinis kontaktas galėtų sukelti didesnius pažeidimus (saugoma nedideli kiekiai).

Izocianatai
Reaktyvus, degus skystis, objekte naudojamas kaip vienas iš dviejų pagrindinių porolono gamybos žaliavų. Medžiaga labai toksiška, aukštos jos koncentracijos gali sukelti plaučių uždegimą. Žemesnės – bronchų uždegimus, ypač jautresniems žmonėms. Gali sukelti alergines reakcijas (saugomi kiekiai suteikiantys objektui III pavojingumo kategoriją).

Amino katalizatoriai
Reaktyvus skystis, gali sukelti cheminį nudegimą, kenksminga įkvėpus arba prarijus, taip pat kontakto su oda atveju. Naudojamas technologiniame procese kaip katalizatorius (saugomi labai nedideli kiekiai).

Niax® SiliconeL-2100
Normaliomis sąlygomis stabilus skystis, objekte naudojama technologiniame procese kaip katalizatorius. Medžiaga pasižymi lengvu dirginančiu poveikiu (saugomi labai nedideli kiekiai).

Dietanolaminas
Normaliomis sąlygomis stabilus skystis, objekte naudojama technologiniame procese kaip katalizatorius. Medžiaga pasižymi lengvu dirginančiu poveikiu (saugomi labai nedideli kiekiai).

Fyrol FR-2
Nedaug reaktyvus skystis, kancerogenas. Toksiškas vandens organizmams (saugomi labai nedideli kiekiai).

PU40300/40D
Nedaug reaktyvus skystis, pasižymintis lengvu dirginančiu poveikiu. Naudojama technologiniame procese (saugomi labai nedideli kiekiai).

Informacija apie avarijų tikimybę
Sprogimo ir gaisro pavojus objekte yra nedidelis. Pavojingiausia galima avarija – izocianatų grupės medžiagų išsiliejimas. Didžiausias galimas pavojus tokios avarijos atveju – laikinas aplinkinių teritorijų (iki ~800 m) oro užteršimas.

Galintys avarijų metu susidaryti junginiai
Avarijų metu į aplinką gali patekti objekte saugomų ir naudojamų medžiagų (žr. kitą skyrių). Gaisro atveju – jų degimo produktų, tarp kurių, be standartinių (anglies monoksido, sieros ir azoto oksidų bei kietųjų dalelių), gali būti nedideli kiekiai ir pakankamai toksiškų junginių, tokių kaip vandenilio cianidas.

GYVENTOJŲ INFORMAVIMAS
Avarijos atveju gyventojai būtų informuojami bendra sirena ir gamyklos apsaugos darbuotojų asmeniškai telefonu, esant reikalui – asmeniškai specialiųjų tarnybų pareigūnų.

Kaip elgtis įvykus avarijai
Įvykus avarijai reikia laikytis spec. tarnybų nurodymų ir reikalavimų. Tuo atveju, jei vėjas pučia jūsų kryptimi, pasitraukite iš savo buvimo vietos statmenai vėjo krypčiai arba (tuo atveju, jei esate namuose) sandariai uždarykite langus ir orlaides, užkimškite visas angas drėgna medžiaga ir laukite instrukcijų iš avariją likviduojančių specialiųjų tarnybų.

Kita informacija
Daugiau informacijos apie avarijų likvidavimą – UAB „Vita Baltic International“ administracijoje

Atsakingas asmuo:
Saugos vadovas Audrius Jezepčikas, mob. 8 676 40 002